วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศสสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)