วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ไป-กลับ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตามงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า เตรื่องสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีหน้า-หลัง เดือนละ ๑๐๐ แผ่น จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง