วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อกระดาษสี A๔ คละสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องไทยทาน/ไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำถุงผ้าในการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ตามงานโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำความสะอาดกิจกรรม ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง