วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มแบบก้อนข่าวขุ่นและคลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง