วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเดินสามเมนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภารกิจงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อป้ายพลาสติกคล้องคอ จำนวน 62 ป้าย ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน ในการรับส่งเด็ก ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง