วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๓ รายการ (กศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีหน้า-หลัง (จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง