วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว , น้ำแข็งหลอด ตามงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๔ วัน จำนวน ๒ คัน (ในวันที่ ๒๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง