วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประกาศการได้รับอนุญาตก่อสร้างลานสินค้าชุนชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ผก๑๖๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คซ่องบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง