วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (งานป้องกัน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าตามงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเยี่ยมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซักผ้าผูกประดับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๔๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง