วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่หน้าต่างพร้อมติดตั้ง ห้องโถงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด/แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๗
1  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
25  ก.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่่อมบำรุงครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง