วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณลานลินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 1021 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเสารับ-ส่งสัญาญาณวิทยุย์ประจำศูนย์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องรับ - ส่งสัญญาวิทยุประจำศูนย์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน ๑ เครื่อง (มีรายละเอียดตามรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง