วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านแท่นเจาะ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลประนานาชาติ Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๔๔๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านโรตารี่) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน ๕๐ ใบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)