วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโรงจอดรถส่วนกลาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถดูดโคลน (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง