วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อสารส้มแบบก้อนขาวขุ่น ๒๕ กก. จำนวน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม คลอรีน จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง