วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผก ๑๖๓๘ นม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อกระดาษสี A๔ คละสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องไทยทาน/ไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำถุงผ้าในการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ตามงานโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำความสะอาดกิจกรรม ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง