วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ ผห-๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายวิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ป้ายอะคริลิคพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง