วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่โครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อตามโครงการจดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง