วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๓ โครงการ
1  เม.ย. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู๋ที่ ๘
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
1  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๓ โครงการ
27  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓
27  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
27  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑
27  มี.ค. 2562
โครงการก่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง