วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำโรงกรอง ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อมาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กชนิด 2 ชั้น ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑ โครงการ
20  มี.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
20  มี.ค. 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
20  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙