วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดฯ33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า คันเก่า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนท่อเหล็กหล่อสำหรับส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง