วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2562
จ้างเหมาตามงานโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามงานโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโรงจอดรถส่วนกลาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง