วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สีแบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย(3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2562
จ้างลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Window ไม่น้อยกว่า Window ๘.๓ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ (เครื่องงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง