วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง