วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กข ๘๐๙๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศพด. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับปฏิบัติงานภายในสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเหล็ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง