วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขจ ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมางานพาหนะ รถตู้โดยสาร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วงเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วยกลาง ทะเบียน บม. ๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562
26  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (วิศวกรระดับสามัญวิศวกร) ตรวจสอบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง