วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (อุปกรณ์ประกอบการอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(น้ำยาเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ไตรมาสที่4 (ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง