วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘ - ๐๕๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจ้างตามงานโครงการเทศบาลพบประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์(สายด่วนการแจ้งเหตุสาธารณภัยฯ) ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗ - ๐๘๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณืที่ใช้ในการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน จำนวน ๑ วัน (ไป - กลับ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา - วัดศรีบุญเรือง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)