วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ ไป - กลับ โครงการอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อเชือกแดงด้ายถักแบบไม่มีใส้ ขนาด ๖ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่หน้าต่างพร้อมติดตั้ง ห้องโถงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจีย/ตัด/แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง