วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๗
1  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒
25  ก.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่่อมบำรุงครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง