วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ซอยมงคล
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
27  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕
27  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบรายชื่อการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง