วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำถังรวมมูลฝอยอัตรายชุมชน ขนาด ๑ เมตร x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๑๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่(ระบบประตูอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๖๗๔ นม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง