วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมไห้วครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กส ๘๙๔๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกันแลพแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง