วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (โซน 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห.๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกร้านมินิมาร์ทอันอัน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถไถ - ฟาร์มแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตท.1597 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ่้านงานครัว (ถังขยะ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๗-๐๐๒๖ และ ๕๒๐-๕๗-๐๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน, ตู้ล๊อกเกอร์ ๑๘ ช่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ ๔๗๐ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง