วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๒ กล - ๑๙๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๒ กล -๙๖๖๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศบาล (เทศบาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) จำนวน 63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง