วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาฯตามโครงการรณรงค์ป้องกันป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ ๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง