วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566) จำนวน 7 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง