วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (กากน้ำตาลและหัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์) โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 19 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคุณแป๋ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างเหมายานพาหนะเดินทางตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านพันโทสายัณห์ ทองระยับ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเจริญวิวัฒน์วงศ์ (บ้านเลขที่ ๓๗๕) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางข้ามทางรถไฟ ถนนไป วนม. ฝั่งกรุงไทย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง