วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ๑ กต ๔๕๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง