วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเทท้ายรถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง ๐๕๓-๖๓-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น หลังคาเลื่อนผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง