วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน พรมปูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างย้ายชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศหน้าอาคารห้องฝ่ายพัฒนารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวััสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเทท้าย) (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อเทียนพรรษาแกะสลักลวดลายพร้อมขาตั้งไม้สัก จำนวน ๗ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง