วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ. ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(ตั่งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแวมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณสะพานข้ามลำตะคองต่อของเดิม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง