วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางคลองยืมคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเบรกรถบรรุกขยะหมายเลขะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำมันโครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง