วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้่างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมประตูทางเข้า/ออก จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โครงการฝ฿กอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ฌครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างกิจการประปา ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง