วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาด ๗๕ แอมป์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง