วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ.๖๘๑๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง