วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านป้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม.๓๘๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านยายหวอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง