วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ลูกข่าย(โซนที่ ๒) จำนวน ๗ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมามหาวิทยาลัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ ๒ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง