วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเช่าทรัพย์สินกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูล(NVR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเทท้าย) (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมาบเลขทะเบียน ขจ ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง