วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณสะพานข้ามลำตะคองต่อของเดิม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายช่างไสว ถึงบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๑๓ ท่อน รวมระยะทาง ๔๕๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยมะลิซ้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๓ บ่อ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยวัดหงษ์ บ้านคุณหล่อ รวมใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๙ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๗ บ่อ พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย บริเวณหลัง รพ.สต.บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๘๑ เมตร พร้อมบ่อพัก ๘ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยบ้านสุเทพ นิตย์ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๕ รายการ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง