วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามงานโครงการจิตอาสา เราจะทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมงานโครงการจิตอาสา เราจะทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารประจำทาง ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
เหมาจัดทำกล่องรับจดหมาย
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามงานโครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง