วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตามโครงการเพิ่มผลผลิตข้่าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ และ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ ๒ สระพักตะกอน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง