วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบเครื่องกลาง หมายเลข ๐๗๖-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง