วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อผ้าระบายและเครื่องทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อยาคาลาไมน์โลชั่น ขนาด ๖๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อผ้าระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง