วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด 150 แรงม้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (150 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งและอัดก๊าซถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง