วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อชุดปฏิบัติการป้องกันฝุ่นและสารเคมี (ชุดไทเวค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ 470 นม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกเฉพาะกิจ) ทะเบียน 84-4701 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง